Hỏi:
Tra cứu điểm TBCHK, TBCTL từng kỳ

Ðáp:
Để tra cứu được điểm TBCHK, TBCTL của sinh viên theo từng kỳ
Sinh viên vào chức năng Tra cứu điểm, kéo xuống dưới sẽ có bảng thống kê điểm theo từng kỳ
Sinh viên dựa vào điểm TBCHK, TBCTL để theo dõi kết quả học tập, cũng như để đăng ký tín chỉ phù hợp với điểm TBCTL của mình
Chú ý: Sinh viên chỉ xem được điểm các học phần và điểm TBCHK,TBCTL khi đã điền thông tin cá nhân cần thiết (VD: Số điện thoại, email...)

Hỏi:
Tài khoản sử dụng chương trình qldt.utt.edu.vn

Ðáp:
Đối với sinh viên khóa mới nhập học. 
-Tên truy cập : là mã sinh viên
- Mật khẩu: Ngày sinh (dd/mm/yyyy)

Chú ý: Sinh viên khóa mới xem mã sinh viên và danh sách tại website
Sinh viên giải đáp về tài khoản tại: P.104-H3 (Văn phòng một cửa)

Hỏi:
 v/v Bảo lưu kết quả học tập

Ðáp:
Sinh viên Hệ Đại học chính quy có nguyện vọng Bảo lưu kết quả học tập tải đơn mẫu tại file đính kèm.
Sau khi điền đầy đủ thông tin và xác nhận nộp tại phòng đào tạo (Phòng 207-A1)
Chú ý: Trước khi làm đơn, sinh viên nắm rõ quy chế 43 như sau:

Điều 15. Nghỉ học tạm thời

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

 a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

 b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

 c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này.

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới .Hỏi:
Tra cứu kết quả học tập, Xử lý học vụ

Ðáp:
Đối với hệ đào tạo Tín chỉ, sau mỗi kỳ nhà trường sẽ tiến hành xét xử lý học vụ 
Do đó, sinh viên cần chú ý thường xuyên tra cứu điểm học tập của mình tại chức năng: Tra cứu điểm
và tra cứu mức độ xử lý học vụ tại chức năng: Tra cứu điểm rèn luyện và xử lý học vụ
Chú ý: Sinh viên cần nắm rõ quy chế 43 để không bị ảnh hưởng đến quá trình học tập
Ví dụ1:
Điều 14. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạng năm đào tạo như sau:

a) Sinh viên năm thứ nhất:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 tín chỉ;

b) Sinh viên năm thứ hai:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 tín chỉ đến dưới 60 tín chỉ;

c) Sinh viên năm thứ ba:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 tín chỉ đến dưới 90 tín chỉ;

d) Sinh viên năm thứ tư:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 90 tín chỉ đến dưới 120 tín chỉ;

đ) Sinh viên năm thứ năm:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 120 tín chỉ đến dưới 150 tín chỉ;

e) Sinh viên năm thứ sáu:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên.

2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy (TBCTL) đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.


Ví dụ 2:

Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

b) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

2. Cnh báo kết quả hc tp có 3 mc sau:

+ Cảnh báo kết quả học tập mức 1: Áp dụng đối với sinh viên phạm phải một trong các điều kiện cảnh báo học tập tại khoản 1 của điều này.

+ Cảnh báo kết quả học tập mức 2: Áp dụng đối với sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại khoản 1 của điều này và đã bị cảnh báo học tập mức 1 ở học kỳ trước liền kề.

+ Cảnh báo kết quả học tập mức 3: Áp dụng đối với sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại khoản 1 của điều này và đã bị cảnh báo học tập mức 2 ở học kỳ trước liền kề.

Sinh viên đã b cnh báo hc tp mc 1 hoc mc 2, nếu kết quả TBC học tập của hc k kế tiếp được ci thin, đạt từ 2,00 trở lên thì được h mt mc cảnh báo.

4. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Bị cảnh báo kết quả học tập mức 3;

 b) Đim TBC hc k bng 0,0 (thang điểm 4);

c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này;

d) Không đăng ký khối lượng hc tp, t ý b hc không có lý do trong học kỳ.

e) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của Trường.

3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, nhà trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên đã học hoặc tại những trường khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể. 

     Sinh viên bị buộc thôi học nếu bị Cảnh báo 2 lần liên tiếp

Ví dụ 3:

Điều 10. Mục 4: đăng ký học

Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập của những sinh viên xếp hạng học lực bình thường
Hỏi:
V/v Đăng ký học cải thiện, học lại

Ðáp:

* Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

* Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

* Ngoài các trường hợp quy định tại hai khoản trên, sinh viên được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang học phần khác đối với các học phần bị điểm D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

Sinh viên đăng ký học lại/ học cải thiện theo thông báo của phòng Đào tạo trước mỗi đợt đăng ký.


Hỏi:
v/v Đăng ký tín chỉ ở các kỳ tiếp theo (sau khi thi học kỳ)

Ðáp:
Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo trong các thông báo trước mỗi đợt đăng ký.

Hỏi:
Các học phần GDTC, GDQP-AN không kịp đăng ký có ảnh hưởng gì không?

Ðáp:
Các học phần GDTC, GDQP-AN nhà trường sẽ liên tục mở trong các kỳ của mỗi năm học
Các học phần này không tính vào điểm tổng kết chung của khóa học, nhưng là học phần bắt buộc học để cấp chứng chỉ trước khi tốt nghiệp.
Do vậy sinh viên không kịp đăng ký đợt đầu có thể đợi các đợt tiếp theo mở để đăng ký (liên tục cập nhật website để biết thời gian mở)

Hỏi:
Sinh viên CDCQ, DHCQ(cở sở VY,TN) có phải đăng ký tín chỉ hay không?

Ðáp:
- Hiện nay nhà trường chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký tín chỉ đối với hệ DHCQ cở sở HN
Các hệ khác đều được nhà trường hỗ trợ đăng ký, sinh viên xem lịch học và thời khóa biểu trên website hoặc VPKhoa
Sinh viên Cơ sở Vĩnh Yên hiện đã được đăng ký tín chỉ với môn Đồ án
Áp dụng đăng ký tín chỉ toàn trường (3 khu vực từ kỳ 2 năm học 2013_2014)

Hỏi:
Sai thông tin cá nhân sửa tại đâu?

Ðáp:
- Sinh viên sai sót thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, quê quán...) liên hệ Phòng Đào tạo (P.207) để chỉnh sửa lại thông tin
- Đối với cơ sở Vĩnh Yên, Thái nguyên: Liên hệ Phòng đào tạo tại các cơ sở

Hỏi:
Mất mật khẩu xin cấp lại tại đâu?

Ðáp:
- Sinh viên mất mật khẩu lên phòng Đào Tạo (P.205) xin cấp lại
- Hoặc gửi thông tin vào mail: tksv.utt@gmail.com để xác nhận (dành cho sinh viên tại cở sở Vĩnh Yên)
- Đối với cơ sở Thái nguyên: Liên hệ cô Lan Anh (Phòng đào tạo)
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 7

Lượt truy cập: 111642